Hotra

Veelgestelde vragen

Algemene Voorwaarden Verhuur

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten.

Artikel 1 Het gehuurde

Hotra hierna te noemen “verhuurder” verhuurt aan de huurder. De huurder huurt een object, hierna te noemen “het gehuurde” van de verhuurder. Het gehuurde is omschreven in de huurovereenkomst.

Artikel 2 Duur

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beёindigingstijdstip. Indien de huurder het gehuurde object niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde tot zijn beschikking heeft gehad, verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

Artikel 3 Betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de eventuele, in de huurovereenkomst genoemde borgsom, is gedeponeerd. De borgsom zal worden terugbetaald, mits het gehuurde in de staat waarin het aan huurder ter beschikking is gesteld aan verhuurder is overgedragen.

Artikel 4 Staat van het gehuurde

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het te huren object samen met verhuurder op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dan wordt deze direct samen opgenomen.

Artikel 5 Verplichtingen aan verhuurder

5.1 Huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen.

Indien het gehuurde niet schoon wordt afgeleverd dan wordt er €50,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

5.2 Huurder dient de het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhangwagen aan te brengen.

5.3 Huurder dient de aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder direct daarvan op de hoogte te stellen.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden onder te verhuren of anderzijds ter beschikking te stellen.

5.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

Artikel 6 Schade aan het gehuurde

6.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terug bezorgd, dan wel teruggehaald is het risico van de beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het gehuurde, voor rekening en risico van huurder.

6.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde alsmede diefstal van het gehuurde terstond aan verhuurder te melden.

6.3 Verandering en/of reparatie aan het gehuurde mag uitsluitend door, of in opdracht van de verhuurder worden verricht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in het gehuurde object bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het gehuurde. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van strafrecht.

7.3 Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor snelheidsovertredingen die worden gemaakt door huurder tijdens het gebruik van de aanhangwagen.

7.4 Indien het gehuurde object een BE-Trekker of BE-Combinatie betreft en de toegestaan maximum massa (TMM) méér dan 3 ton bedraagt, is het gebruik van een tachograaf verplicht. De huurder dient op de hoogte te zijn van de geldende wetten m.b.t. tachograafplicht.

Artikel 8 Opzegging ontbinding

8.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

8.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.

8.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien het gehuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet de normale slijtage betreft, dan wel indien de huurder het gehuurde niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de repartie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

8.4 Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 9 Verzekering van het gehuurde

Voor het gehuurde is, indien van toepassing, een verzekering afgesloten. Ook voor schade aan de tegenpartij heeft huurder het in de verhuurovereenkomst overeengekomen eigen risico te voldoen.

Artikel 10 Koelwagen

Indien het gehuurde object een koelwagen betreft, kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt aan de goederen en waardevolle voorwerpen door de huurder achtergelaten in de koelwagen. De huurder ontlast de verhuurder van elke verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade.

De huurder wordt geacht voortdurend alle tempraturen nauwlettend in de gaten te houden om bederf c.q. beschadiging aan en van producten of beschadiging aan de inhoud van de koelinstallatie te voorkomen.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Het Nederlandse recht is van toepassing

11.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en, indien door beide partijen gewenst, zal daarbij een derde bemiddelen.

HEEFT U EEN ANDERE VRAAG?

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur ons een e-mail of gebruik het onderstaand formulier. U ontvangt dan spoedig een reactie.

* Verplichte velden